TIN TỨC / Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý I/2020

Tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc. Thực hiện nhiệm vụ được giao, để chuẩn bị cho việc tổng hợp, báo cáo Chính phủ về việc nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cho quý I năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng liên hệ và đề nghị Quý cơ quan cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến phát triển Chính phủ điện tử để tổng hợp, báo cáo Chính phủ với biểu mẫu báo cáo tương ứng với các nội dung được đăng tải trên Hệ thống báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử tại địa chỉ: https://bcudcntt.aita.gov.vn.

Công văn số 634/BTTTT-THH ngày 27/02/2020 về báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý I/2020.

Biểu mẫu báo cáo (tệp Excel) cho từng khối cơ quan cụ thể như sau:

i. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo theo Biểu mẫu 01;

ii. Các cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo theo Biểu mẫu 02;

iii. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo theo Biểu mẫu 03.

Về hình thức báo cáo, Quý Cơ quan gửi báo cáo trên Hệ thống báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử tại địa chỉ nêu trên trước thứ Sáu, ngày 06/3/2020.

Thông tin liên hệ: đ/c Mai Thanh Hải, Cục Tin học hóa, email: mthai@mic.gov.vn, điện thoại: 0936.229.099.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

Cục Tin học hóa

Báo cáo thống kê

Cơ quan báo cáo*

Đơn vị

Năm báo cáo

Hạng mục

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 649462