TIN TỨC / Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP và số liệu dịch vụ công trực tuyến 2020

Căn cứ Công văn số 4045/BTTTT-THH ngày 13/11/2019 của Bộ TTTT, Cục Tin học hóa - Bộ TTTT trân trọng đề nghị Quý đơn vị:

1. Cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (Nghị quyết số 17/NQ-CP) tại Mục “Các nhiệm vụ xây dựng CPĐT theo NQ 17”;

2. Cập nhật số liệu dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/12/2020 tại Mục “Khai báo DVCTT và một số chỉ tiêu NQ 17”.

Quý đơn vị cập nhật trên Hệ thống báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử tại địa chỉ: https://bcudcntt.aita.gov.vn chậm nhất là ngày 20/11/2020 để kịp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Công văn số 1811/THH-CĐS ngày 01/12/2020 về cập nhật tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, số liệu dịch vụ công trực tuyến và một số chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP.

Thông tin liên hệ:

- Cập nhật các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP: Đ/c Phạm Văn Thịnh; số điện thoại: 0904 799 670; thư điện tử: pvthinh@mic.gov.vn;

- Cập nhật số liệu dịch vụ công trực tuyến: Đ/c Mai Thanh Hải; số điện thoại: 0936 229 099; thư điện tử: mthai@mic.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

Báo cáo thống kê

Cơ quan báo cáo*

Đơn vị

Năm báo cáo

Hạng mục

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 649518