TIN TỨC / Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khảo sát tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại các bộ, ngành, địa phương

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức khảo sát tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại các bộ, ngành, địa phương; trên cơ sở đó để Bộ TTTT xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 giai đoạn 2021-2025.

Bộ TTTT đề nghị Quý Cơ quan cung cấp các thông tin khảo sát theo Đề cương Khảo sát theo Công văn số 765/BTTTT- KHTC:

1/ Phiếu khảo sát

2/ Đề cương khảo sát.

Ở các địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở TTTT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương triển khai lập báo cáo khảo sát để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ TTTT.

Văn bản báo cáo khảo sát của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ TTTT trước ngày 15/3/2020 theo hệ thống liên thông quản lý văn bản, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ email: deancpdt@mic.gov.vn.

Báo cáo thống kê

Cơ quan báo cáo*

Đơn vị

Năm báo cáo

Hạng mục

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 649496