TIN TỨC / Bộ Thông tin và Truyền thông: Yêu cầu báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III/2019 (Công văn số 2584/BTTTT-THH ngày 05 tháng 8 năm 2019)

Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện cải thiện chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử, định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo chung về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, để chuẩn bị cho việc tổng hợp, báo cáo Chính phủ về việc nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cho quý III năm 2019, ngày 05/8/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 2584/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III/2019.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng liên hệ và đề nghị Quý cơ quan cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến phát triển Chính phủ điện tử để tổng hợp, báo cáo Chính phủ với biểu mẫu báo cáo tải về tại đây:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo theo Biểu mẫu 01;

- Các cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo theo Biểu mẫu 02;

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo theo Biểu mẫu 03;

Báo cáo quý III năm 2019 của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/8/2019 qua các cách như sau:

- Gửi qua Hệ thống báo cáo đánh giá mức độ Ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử tại địa chỉ: http://bcudcntt.aita.gov.vn (tài khoản và mật khẩu để đăng nhập đã được Cục Tin học hóa gửi cho cán bộ đầu mối của Quý cơ quan; nếu cơ quan chưa nhận được, mời liên hệ với Cục Tin học hóa).

- Hoặc gửi bằng bản điện tử (bao gồm: công văn trả lời có ký số hoặc bản scan công văn trả lời có dấu và tệp báo cáo chi tiết dạng Excel) về địa chỉ thư điện tử: aita@mic.gov.vn và ttduyen@mic.gov.vn (đồng chí Trần Thị Duyên, điện thoại: 0989.536.648).

Cục Tin học hóa

Báo cáo thống kê

Cơ quan báo cáo*

Đơn vị

Năm báo cáo

Hạng mục

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 649456