TIN TỨC / Cung cấp số liệu về gửi, nhận văn bản điện tử

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ văn bản số 3037/VPCP-KSTT ngày 17/4/2020 của Văn phòng Chính phủ v/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá một năm gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia;

Căn cứ văn bản số 11796/VPCP-KSTT ngày 26/12/2019 của Văn phòng Chính phủ V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử (mục 1.c “Tổ chức liên thông, kết nối các phần mềm Quản lý văn bản và điều hành các cấp, hoàn thành kết nối trong tháng 6 năm 2020.”),

Sau khi thống nhất với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến việc gửi, nhận văn bản điện tử (số liệu thống kê theo từng tháng) trong giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/06/2020 để có cơ sở báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Biểu mẫu phiếu thu thập số liệu được đăng tải trên Hệ thống báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử tại địa chỉ: https://bcudcntt.aita.gov.vn.

Đề nghị Quý Cơ quan điền và gửi Phiếu thu thập số liệu trên Hệ thống báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử tại địa chỉ nêu trên trước ngày 21/7/2020.

Biểu mẫu báo cáo (tệp Excel) cho từng khối cơ quan cụ thể như sau:

i. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo theo Biểu mẫu 01;

ii. Các cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo theo Biểu mẫu 02;

iii. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo theo Biểu mẫu 03.

Trân trọng./.

Báo cáo thống kê

Cơ quan báo cáo*

Đơn vị

Năm báo cáo

Hạng mục

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 649478