GIỚI THIỆU

1. Mục đích của Hệ thống

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021 (Nghị quyết số 02/NQ-CP) và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (Nghị quyết số 17/NQ-CP).

Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Hệ thống báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử (gọi tắt là Hệ thống báo cáo) để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 1) Báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP trong tháng 11 năm 2019; 2) Báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP trong Quý IV năm 2019; 3) Báo cáo chuyên đề theo Nghị quyết số 02/NQ-CP về tình hình, kết quả cải thiện các chỉ số, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử Quý IV năm 2019. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019

Hệ thống báo cáo xây dựng giúp các cơ quan kê khai số liệu đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm và phát triển Chính phủ điện (CPĐT) tử hàng quý của các cơ quan. Hệ thống giúp các cơ quan báo cáo số liệu ứng dụng CNTT hàng năm và báo cáo CPĐT hàng quý; Tra cứu và sử dụng số liệu báo cáo của cơ quan mình so với các cơ quan khác, đặc biệt là giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT của cơ quan mình

2. Đối tượng sử dụng

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan cử cán bộ đăng ký 01 tài khoản là người đại diện cho cơ quan và chịu trách nhiệm trong việc cung cấp số liệu định kỳ hàng quý, năm gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp và xây dựng Báo báo tổng hợp gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Nội dung báo cáo ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử

3.1. Bao gồm 06 hạng mục như sau:

i. Hạ tầng kỹ thuật CNTT.

ii. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan.

iii. Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử).

iv. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

v. Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT (bao gồm cả các quy định về an toàn thông tin).

vi. Nhân lực cho ứng dụng CNTT.

3.2. Biểu mẫu báo cáo (tệp Excel) cho từng khối cơ quan cụ thể như sau:

i. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo theo Biểu mẫu 01;

ii. Các cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo theo Biểu mẫu 02;

iii. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo theo Biểu mẫu 03.

4. Thời gian báo cáo

Để tổng hợp thông tin hiện trạng, xây dựng các Báo cáo về ứng dụng CNTT, phát trển Chính phủ điện tử nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan:

1) Báo cáo về hiện trạng triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ chung về ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử; gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 05/12/2019;

2) Báo cáo về hiện trạng triển khai các nhiệm vụ được giao riêng tại Nghị quyết số 17/NQ-CP; gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 hàng thángMẫu báo cáo kèm theo.

Yêu cầu nội dung và mẫu biểu báo cáo tương ứng với các nội dung báo cáo trên được đăng tải trên Hệ thống báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử tại địa chỉ: http://bcudcntt.aita.gov.vn.

Về hình thức báo cáo, Quý Cơ quan gửi báo cáo trên Hệ thống báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử tại địa chỉ nêu trên (Tài khoản và mật khẩu để đăng nhập đã được Cục Tin học hóa gửi cho cán bộ đầu mối của Quý Cơ quan theo Công văn số 2084/BTTTT-THH ngày 28/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cử đầu mối phụ trách sử dụng Hệ thống báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử; nếu Quý Cơ quan chưa nhận được, vui lòng liên hệ với Cục Tin học hóa).

5. Thông tin liên hệ

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản hồi: đ/c Mai Thanh Hải, Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, email: mthai@mic.gov.vn, điện thoại: 0936.229.099 để kịp thời giải đáp.

Địa chỉ liên hệ:

- Phụ trách Hệ thống: Đ/c Mai Thanh Hải, Cục Tin học hóa, Bộ Thông Tin và Truyền thông; điện thoại: 0936.229.099; email: mthai@mic.gov.vn;

- Phụ trách kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng phần mềm: Đ/c Nguyễn Trọng Duy, 0984.061.366, 038.228.9699 và Đ/c Kiều Thị Hoài, 0916.160.392.

Cục Tin học hóa

Báo cáo thống kê

Cơ quan báo cáo*

Đơn vị

Năm báo cáo

Hạng mục

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 649474